Lachlan MacBean: The Songs and Hymns of the Scottish Highlands (Übersicht)

Lachlan MacBean: The Songs and Hymns of the Scottish Highlands, 1888
Lachlan MacBean: The Songs and Hymns of the Scottish Highlands, 1888

Auflistung aller 64 Titel der schottisch-gälischen Lieder aus Lachlan MacBeans Song-Kollektion von 1888 - mit den Originaltiteln in gälischer Sprache und der jeweiligen englischen Übersetzung. Per Klick auf einen Titel gehts zur Notation der einstimmigen Melodie. Wir haben die schottischen "Hymns" und "Songs" oktaviert und manchmal auch transponiert in eine andere Tonart, um sie in die Tonlage oder den Notenraum der Blockflöte zu setzen und das Nachspielen auf der Blockflöte zu erleichtern/ermöglichen. Ein Abspielprogramm bringt die Noten dann zum Klingen und markiert gleichzeitig die jeweils gespielte Note.

A: Sacred Songs - schottische Hymnen

 1. Luchd-Turuis Na Beatha - Life's Pilgrims (auch vierstimmig)
 2. An Dachaidh Bhuan - The Lasting Hame (auch vierstimmig)
 3. An Aiseirigh - The Resurrection (auch vierstimmig)
 4. Gloir An Uain - The Glory Of The Lamb
 5. Laoidh Molaidh - Hymn Of Praise
 6. An T-Aite Bh' Aig Eoin - Where John Lay
 7. Am Bàs - Death
 8. Aideachadh - Confession
 9. Oran Do'n T-Saoghal - The World
 10. Cuiresdh Chriosd - Christ's Invitation
 11. Fulangas Chriosd - The Sufferings of Christ
 12. Oran Mu Leanabh Og - A Child In Heaven
 13. Morachd Dhe - The Greatness Of God
 14. Earbs' A Chriosduidh - Christian Confidence
 15. Gradh M' Fhear-Saoraidh - My Saviour's Love
 16. Gearan Nan Gaidheal - The Cry Of The Gael
 17. Aslachadh Air Son Beannachd - Supplication for Blessing (auch vierstimmig)
 18. Coigrich - Strangers
 19. Oran Gaoil - A Song Of Love
 20. A Chrioch - The End
 21. Gleann Na H-Irioslachd - The Valley Of Humility
 22. Urnuigh An Fheumnaich - The Needy's Prayer (auch vierstimmig)
 23. Miann An Anam - The Soul's Desire
 24. Leanabh An Aigh - Child In The Manger (Morning has broken)
 25. Aonachd Ri Criosd - Union with Christ
 26. Am Meangan - The Branch
 27. La Bhreitheanais - The Day Of Judgement
 28. Gairdeachas - Joy
 29. An Fhois Shiorruidh - The Rest Eternal
 30. An Cath - The Conflict
 31. Smeideadh Oirnn - Beckoning
 32. Na Sleibhtean - The Mountains

B: Secular Songs - schottische Lieder

 1. Mo Nighean Donn Bhoidheach - My Brown-haired Maiden
 2. Och, Och! Mar Tha Mi - Och, Och! How Lonely
 3. Leabaidh Ghuill - The Bed of Gaul
 4. Banarach Dhonn A Chruidh - Maid Of The Dairy
 5. Morag - Jacobite Song
 6. Cumha Iain Ghairbh Rarsaidh - Raasay Lament
 7. Mo Mhali Bheag Og - My Dear Little May
 8. Laoidh Oisein Do'n Ghrian - Ossian's Hymn To The Sun
 9. An Sgiobaireachd - Skipper's Song
 10. Tuireadh An T-Suirich - The Wooer's Wail
 11. Cailleach Beinn A Bhric - The Spectre Hag
 12. Oran An Uachdarain - Song To The Chief
 13. Cumha Do H-Uisdein Mac-Aoidh - Lament For Hugh Mackay
 14. Mo Chailin Dileas Donn - My Faithful Brown-haired Maid
 15. H-Ugaibh! H-Ugaibh! - At You! At You!
 16. Brosnachadh-Catha - Ancient War-Song
 17. Coire-Cheathaich - The Misty Dell
 18. Mairi Bhan Og - Fair Young Mary
 19. Cha Till E Tuille - Lament For Mac Crimmon
 20. Oisean Is Malmhine - Ossian And Malvine
 21. Am Buaireadh - The Temptation
 22. Ealaidh Ghaoil - A Melody Of Love
 23. Fear A Bhata - The Boatman
 24. An Gaol Tairis - The Faithful Love
 25. Cumha Mhic-An-Toisich - Mackintosh Lament
 26. Am Foirneadh - The Mother's Exhortation
 27. O Theid Sinn - Away, Away
 28. Linn An Aigh - The Happy Age
 29. Cuir A Chion Dilis - Fairest And Dearest
 30. A Chailinn Tha Tamh Mu Loch Eite - The Lass By Loch Etive
 31. Cronan - A Lullaby
 32. Ban-Righ Bhictoria - Queen Victoria

Das Blockflöten-Special von musikwissenschaften.de